POLITYKA PRYWATNOŚCI

– zaktualizowano 15 maja 2018 roku

WAŻNE: KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ/LUB PRZEKAZUJĄC NAM JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, UDZIELASZ WYRAŹNEJ ZGODY NA TO, ŻE JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZEKAŻESZ, MOGĄ BYĆ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W SPOSÓB ORAZ DLA CELÓW OPISANYCH W PONIŻSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI DANYCH OSOBOWYCH.

POSZANOWANIE TWOJEJ PRYWATNOŚCI

Jesteśmy zdecydowani chronić i szanować twoją prywatność. Niniejsza polityka określa zasady, na podstawie których wszelkie zebrane od ciebie lub podane przez ciebie dane osobowe będą przetwarzane na naszej stronie internetowej. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zachowujemy pewne podstawowe informacje i jesteśmy świadomi, jak ważne jest bezpieczne przechowywanie tych informacji oraz powiadomienie cię o tym, co będziemy z nimi robić. Możesz zdecydować o podaniu nam informacji, które uważane są za dane osobowe. Pojęcie „dane osobowe” w rozumieniu tej Polityki odnosi się do takich informacji jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu czy jakiekolwiek inne dane lub informacje, które mogą być wykorzystane, żeby cię zidentyfikować oraz udzielić odpowiedzi na zapytanie i przedstawić za twoją zgodą informacje handlowe, oferty perswazyjne, bezpłatne newslettery, poradniki lub informacje o dodatkowych usługach oraz bezpłatne informacje prawne. A w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku składania za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oferty zatrudnienia bądź współpracy użytkownik przekazuje Spółce dane dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej oraz inne dane zawarte w CV. Podawanie przez ciebie jakichkolwiek informacji osobowych nie jest wymagane do przeglądania publicznie dostępnych części tej strony internetowej. Pojęcie „strony internetowej” obejmuje niniejszą stronę www.pireus.net.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

Niniejsza strona internetowa jest własnością Kancelarii PIREUS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowiecki przy ul. J. Wybickiego 4. Podejmując jakiekolwiek działania, które obejmują podanie danych osobowych, zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki, a także na przechowywanie twoich danych na serwerach znajdujących się na terytorium Polski oraz na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie oraz przechowywanie twoich danych osobowych przez Kancelarię PIREUS Sp. z o.o. oraz współdziałających z nią firm księgowych, informatycznych, radców prawnych, adwokatów, psychologów, lekarzy orzeczników, likwidatorów szkód, rzeczoznawców majątkowych lub analityków finansowych w zakresie, w jakim będzie to potrzebne do przeprowadzenia czynności, o które poprosiłeś.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH

Bezpieczeństwo i poufność twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Korzystamy z aktualnych rozwiązań w zakresie przechowywania danych oraz technik bezpieczeństwa w celu ochrony twoich informacji osobowych przed nieuprawnionym dostępem, nieodpowiednim wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnionym modyfikowaniem, bezprawnym zniszczeniem czy przypadkową utratą. Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe oraz jakiekolwiek inne podmioty, które angażujemy w przetwarzanie twoich informacji osobowych, w tym nasi pracownicy, są zobowiązani do szanowania poufności twoich informacji. Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania lub wymogów w zakresie przechowywania dokumentów.
Chronimy twoje dane osobowe, korzystając w czasie ich przesyłania z protokołów szyfrowania. Korzystamy z systemów komputerowych z protokołami ograniczonego dostępu, znajdujących się w obiektach, w których zastosowano fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa przesyłanych do nas informacji. Utrzymujemy wysokie standardy bezpieczeństwa w celu zapobiegania jakiemukolwiek nieuprawnionemu dostępowi.
Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania bądź żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Kancelaria PIREUS Sp. z o.o. nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie Kancelarii PIREUS Sp. z o.o. stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Na naszej stronie internetowej znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

OSOBY MAŁOLETNIE

Jeśli w kraju, w którym korzystasz z naszej strony internetowej, jesteś uznawany za osobą małoletnią, możesz podać swoje dane osobowe w niniejszym stronie internetowej, jedynie przy udziale twojego rodzica (-ów) lub opiekuna (-ów). Jeśli jesteś rodzicem (rodzicami) lub opiekunem (opiekunami) i wyrażasz zgodę, żeby osoba małoletnia podała dane osobowe w niniejszej stronie internetowej, to zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki w odniesieniu do korzystania przez osobę małoletnią.

POWIADOMIENIA O ZMIANACH W NINIEJSZEJ POLITYCE

Wciąż ulepszamy i dodajemy nowe funkcje oraz możliwości tej strony internetowej, ulepszamy dostępne usługi i dodajemy nowe. Ze względu na zachodzące zmiany, a także zmiany w przepisach prawa oraz charakter rozwiązań technologicznych, nasze praktyki dotyczące danych będą od czasu do czasu zmieniane. Gdy zmiany naszej Polityki okażą się konieczne, opublikujemy wszelkie zmiany na tej stronie, żebyś zawsze wiedział, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII

Podobnie jak w wypadku większości stron i serwisów internetowych, kiedy odwiedzasz niniejszą stronę internetową, na telefonie komórkowym, tablecie czy dysku twojego komputera mogą być przechowywane niewielkie ilości danych z wykorzystaniem cookies, sygnalizatorów sieci Web (web beacons) oraz podobnych technologii. W niniejszej Polityce pojęciu „cookies” nadano szerokie znaczenie i obejmuje ono także podobne technologie, takie jak localStorage. Cookies wspomagają działanie niniejszej strony internetowej oraz dostarczają nam informacji o sposobach interakcji pomiędzy użytkownikami i naszą stroną. Korzystamy z tych informacji, żeby ulepszać naszą stronę internetową. Nie staramy się identyfikować poszczególnych odwiedzających, chyba że dobrowolnie podadzą swoje dane kontaktowe przez jeden z formularzy lub wniosków dostępnych na stronie internetowej.

Cookies. Istnieją różne rodzaje cookies, które spełniają rozmaite funkcje, i co do zasady zwiększają wygodę użytkowania strony internetowej. Możemy korzystać z cookies, żeby dowiedzieć się, czy odwiedzałeś nasz serwis internetowy w przeszłości, lub żeby zapamiętać ustawienia, które wybrałeś, korzystając ze strony. Możemy na przykład zachować w cookies wybrany przez ciebie język, żeby wybrać go, kiedy ponownie odwiedzisz stronę internetową. Nie wykorzystujemy cookies w celach reklamowych.

Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę internetową można podzielić na trzy kategorie:

  1. Niezbędne pliki cookies. Są one konieczne, żeby umożliwić ci widoczność określonych funkcji strony, takich jak logowanie czy wysyłanie formularzy. Bez tych cookies usługi, z których chcesz korzystać, takie jak dokonanie darowizny online, nie mogą zostać wykonane. Dotyczy to także cookies pozwalających na wykonanie usługi, o którą wyraźnie poprosiłeś w czasie sesji przeglądarki. Te cookies nie gromadzą o tobie informacji, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych lub w celu rejestrowania odwiedzanych w Internecie stron.
  2. Cookies funkcji. Pozwalają one stronie internetowej zapamiętywać dokonywane przez ciebie wybory (takie jak twoja nazwa użytkownika, język czy region) i dostarczać dodatkowe możliwości poprawiające twój komfort użytkowania strony.
  3. Cookies analityczne. Wykorzystywane są do zbierania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają z niniejszej strony internetowej, na przykład o liczbie wizyt na stronie internetowej oraz o średniej długości wizyty. Informacje te są wykorzystywane tylko do ulepszania działania niniejszej strony internetowej.Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

    Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
    Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.
    Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.”

Sygnalizatory sieci Web. Nasza strona internetowa może zawierać niewielkie pliki elektroniczne zwane sygnalizatorami sieci Web, które pozwalają nam rejestrować aktywności, takie jak odwiedzanie przez ciebie określonej strony. Sygnalizatory sieci Web wykorzystywane są do śledzenia użytkowania niniejszej strony internetowej i monitorowania jego wydajności.

Wykorzystanie adresu IP. Adres IP to kod numeryczny, który identyfikuje twój komputer w Internecie. Wykorzystujemy informacje o twoim adresie IP i typie przeglądarki do analizy sposobów użytkowania serwisu internetowego i diagnozowania występujących w nim błędów, a także do ulepszania udostępnianych ci usług. Jednak bez dodatkowych informacji sam adres IP nie identyfikuje ciebie jako jednostki.

Twój wybór. Kiedy skorzystałeś z niniejszej strony internetowej, nasze cookies zostały wysłane do twojej przeglądarki internetowej i umieszczone na twoim komputerze. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies i podobnych technologii. Jeśli chcesz je usunąć, możesz to zrobić przy pomocy ustawień twojej przeglądarki; pamiętaj jednak, że bez cookies możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu internetowego. Sposób usuwania cookies może różnić się w zależności od przeglądarki. Możesz sprawdzić menu pomocy twojej przeglądarki internetowej w celu uzyskania szczegółowych instrukcji.