Wypadki drogowe

Każda osoba poszkodowana w wypadku drogowym może ubiegać się o zadośćuczynienie, o ile to nie ona spowodowała zdarzenie. Może być to więc zarówno pasażer samochodu, jak i tramwaju, zarówno pieszy, jak i rowerzysta czy motocyklista. Jeśli w wypadku ucierpiało dziecko, o świadczenie ubiegają się jego rodzice lub opiekunowie. Jeśli poszkodowany zmarł – pieniądze wypłacane są najbliższej rodzinie.

Jakie zadośćuczynienie można uzyskać

Świadczenie obejmuje nie tylko koszt pobytu w szpitalu i rekonwalescencji. Ubezpieczenie może objąć także wykupione leki, opłaty za opiekę nad pacjentem w domu, koszt dojazdów do placówek medycznych, a nawet utracone dochody, o ile z powodu zaistnienia wypadku musieliśmy przerwać pracę czy staliśmy się niezdolni do jej wykonywania. W takim wypadku możemy ubiegać się o przyznanie renty, lub o pokrycie kosztów przebranżowienia się.

Odszkodowanie dla kierowcy

Zadośćuczynienie za poniesione szkody przysługuje tym kierowcom, którzy uczestniczyli w wypadku, jednak w żaden sposób się do niego nie przyczynili. Standardowo jest ono wypłacane z OC sprawcy i podobnie jak w przypadku pasażera pokrywać powinno zarówno straty materialne (majątek, który uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia oraz wydatki związane z naprawą uszkodzonego pojazdu) jak i całkowite koszty leczenia, dochody utracone z wyniku niezdolności do pracy oraz rekompensatę za doznane krzywdy. Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniósł śmierć, renta również wypłacana jest z ubezpieczenia sprawcy.

Jeśli kierowca, który spowodował wypadek posiadał wykupione ubezpieczenie NNW, poszkodowani również i z tego tytułu mogą uzyskać odszkodowanie, niezależnie od pozostałych otrzymanych świadczeń. W przeciwieństwie do OC nie jest ono obowiązkowe, ma charakter dobrowolny. Podmiotem, który przejmuje obowiązki w przypadku braku OC lub niemożności ustalenia sprawcy jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Kierowca, który stara się o otrzymanie odszkodowania za uczestnictwo w wypadku musi przede wszystkim wskazać, iż nie ponosi winy za jego spowodowanie oraz ustalić numer polisy OC sprawcy. Wszystkie te dane zazwyczaj jasno powinno wskazywać oświadczenie powypadkowe lub protokół sporządzony przez przybyłe na miejsce zdarzenia służby. Firmy ubezpieczeniowe często jednak kwestionują przysługujące poszkodowanemu należności, powołując się na zawarte w nich niejasne sformułowania. W takich sytuacjach bywa, że i sami poszkodowani, zniechęceni nadmiarem formalności lub wysuwanych kontrargumentów, rezygnują z należnych im praw. Wieloletnie doświadczenie w kontaktach z ubezpieczycielami pozwoliło naszej kancelarii wypracować strategię skutecznego działania. Dzięki niej jesteśmy w stanie nie tylko służyć profesjonalnym doradztwem, ale również odpowiednio reprezentować klientów.

Odszkodowanie dla pasażera

Zazwyczaj w przypadku wypadków samochodowych pisze się i mówi przede wszystkim o prawach czy obowiązkach kierowcy – zarówno jako poszkodowanego, jak i sprawcy zdarzenia. Należy jednak pamiętać, że obejmują one nie tylko samego kierującego pojazdem, ale także wszystkie osoby, które podróżują jako pasażerowie.

Zasady te są oczywiście inne, ponieważ w zdecydowanej większości wypadków pasażerowie nie odpowiadają w żaden sposób za spowodowanie zdarzenia. Warto również wspomnieć, że w świetle prawa pasażerem jest osoba, która znajduje się w pojeździe, lecz nim nie kieruje. Dokładne zasady wypłacania odszkodowania dla pasażera z OC sprawcy opisane są w Kodeksie Cywilnym.

Co ważne, prawo do zadośćuczynienia przysługuje zarówno pasażerom pojazdu sprawcy, jak i poszkodowanego. Obejmuje ono między innymi ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne, uszczerbek na zdrowiu, wyrównanie z tytułu utraconego dochodu, zwrot kosztów poniesionych na leczenie, rehabilitację i przekwalifikowanie zawodowe, a także przedmiotów uszkodzonych wskutek wypadku, jak również rentę wyrównawczą.

Wysokość odszkodowania może w niektórych sytuacjach być obniżona. Są to przypadki, kiedy to pasażer w jakimś stopniu przyczynia się do powstania wypadku. Najczęściej dotyczą one pasażerów pijanych lub bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

W sytuacji, kiedy wina pasażera jest całkowita, firma ubezpieczeniowa może zupełnie odmówić wypłaty odszkodowania. Jest to jedyny taki przypadek.

Nasza firma już od wielu lat zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych ze statusem pasażera. Zawsze dążymy do jak wypłaty zadośćuczynienia, a także tego, aby było ono jak najwyższe.

Dzięki znajomości przepisów prawa, jak również standardowych działań ubezpieczycieli wiemy, w jaki sposób walczyć o wypłatę świadczeń dla naszego Klienta. W zależności od potrzeb, pomagamy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, sformułowaniu zaświadczeń czy wniosków. Reprezentujemy Klienta także przed ubezpieczycielem. Na każdym etapie postępowania zapewniamy również fachowe doradztwo.

Odkszkodowania dla pieszego

Wypadki z udziałem pieszych należą do bardzo powszechnych, a przy tym szczególnie niebezpiecznych. Wszystko dlatego, że są oni uczestnikami ruchu nie posiadającymi żadnej ochrony np. w postaci karoserii, pasów bezpieczeństwa, czy poduszek powietrznych. Z tego względu bardzo często odnoszą poważne obrażenia. Przekładają się one na wysokość świadczeń wypłacanych z tego tytułu.

Kiedy pieszemu należy się wypłata odszkodowania?

W większości przypadków winą spowodowania wypadku z udziałem pieszego obarczany jest kierowca samochodu. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, jest on zwolniony z odpowiedzialności tylko w trzech przypadkach, gdy do wypadku dojdzie z wyłącznej winy poszkodowanego, osoby trzeciej, za którą kierowca nie odpowiada, lub siły wyższej. Należy pamiętać, że kierowca musi udowodnić swoją niewinność, podczas gdy pieszy nie ma obowiązku udowadniania winy kierującego pojazdem.

W przypadku, gdy wina jest obustronna, poszkodowany może otrzymać odszkodowanie, które zostanie pomniejszone proporcjonalnie do stopnia jego przyczynienia się do wypadku.

Co przysługuje pieszemu, który został potrącony?

Zależnie od okoliczności, pieszy może ubiegać się o:
– zadośćuczynienie – rozumiane jako rekompensata pieniężna za cierpienia i krzywdy doznane w wyniku wypadku,
– renta – świadczenia mające na celu wyrównanie różnicy uzyskiwanych dochodów z tymi z sprzed wypadku,
– odszkodowanie – świadczenia mające na celu zwrócenie kosztów rehabilitacji, leczenia, opieki oraz innych wydatków związanych z powrotem do zdrowia,
– zwrot utraconych dochodów spowodowanych niesprawnością lub kosztów przekwalifikowania się, jeśli w skutej wypadku poszkodowany nie będzie w stanie dłużej wykonywać swojego zawodu.

W przypadku, gdy w wyniku wypadku nastąpi śmierć poszkodowanego, jego rodzina ma prawo do roszczeń cywilnych o zwrot kosztów pogrzebu oraz zadośćuczynienie.

Jaka jest wysokość odszkodowania?

Przyznane środki powinny w pełni rekompensować poniesioną stratę. Z tego względu ich wysokość jest szacowana na podstawie poniesionego uszczerbku na zdrowiu, czasu cierpienia, leczenia oraz rehabilitacji. Brany jest pod uwagę również wpływ zdarzenia na sytuację materialną oraz życiową poszkodowanego, a także inne czynniki negatywnie wpływające na jego życie.

Odszkodowanie dla rowerzysty

Kierowcy jednośladów, tak samo jak piesi, są szczególnie narażeni na niebezpieczne skutki wypadków drogowych. Dlaczego? Wystarczy porównać masę pojazdu rowerzysty, a pojazdu mechanicznego, jakim jest samochód osobowy, a który może osiągać jeszcze większe prędkości. Uczestnik wypadku drogowego może wnosić o wypłatę odszkodowania w przypadku, kiedy nie ponosi winy za zdarzenie lub kiedy jest współwinny wraz z kierowcą pojazdu mechanicznego. Jakie można wyróżnić typy odszkodowań dla rowerzystów? Jakie są zasady wypłacania świadczenia pieniężnego?

Rodzaje odszkodowań dla rowerzystów
Właściciele i kierowcy jednośladów, którzy ulegli wypadkowi drogowemu mogą otrzymać zadośćuczynienie między innymi:
– za poniesione w wyniku wypadku koszty,
– za utracone dochody,
– za zniszczony pojazd, a także pozostałe rzeczy,
– za doznaną krzywdę i ból.

Koszty leczenia, zakupu nowego pojazdu czy fakt nie wypełnienia obowiązków zawodowych, a przez to utracenie dochodu są przesłankami do wypłaty kierowcy jednośladu odpowiednio wysokiego świadczenia pieniężnego. Jego wysokość zwykle oceniana jest przez zakłady ubezpieczeń, które niestety nierzadko obniżają faktyczną przysługującą wysokość zadośćuczynienia. W celu podwyższenia tej wartości warto wystąpić z powództwem do sądu – nierzadko okazywało się, że wysokość odszkodowania dla rowerzysty powinna być większa i mogą nawet dostać kilkaset tysięcy złotych więcej niż na początku założył to zakład ubezpieczeń.

Zasady wypłacania odszkodowania dla rowerzysty
Jak można było przeczytać wyżej – zazwyczaj jest tak, że zadośćuczynienie wypłacane jest z ubezpieczenia OC kierowcy samochodu osobowego. Podyktowane jest to przede wszystkim tym, że właściciel takiego pojazdu odpowiada za szkodę na zasadzie ryzyka – oznacza to w gruncie tyle, że jego pojazd cechuje się większym poziomem niebezpieczeństwa dla otoczenia. Innymi słowy, kierowca ma obowiązek wypłacić odszkodowanie dla rowerzysty nawet jeśli nie ponosi winy za szkodę.

Inaczej sprawa ma się, kiedy to właściciel jednośladu ponosi w pełni winę za wypadek drogowy – w takim przypadku zostaje wyłączona mu możliwość walki o dochodzenie zadośćuczynienia. Z kolei, kiedy winni są obaj uczestnicy, dochodzone przez nich świadczenie zostaje odpowiednio obniżone.

W przypadku, kiedy niemożliwe jest ustalenie sprawcy wypadku, kierowca jednośladu, który ucierpiał w wypadku drogowym ma możliwość zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaca świadczenie pieniężne w tym wypadku, jak i w przypadku, kiedy kierowca samochodu osobowego nie miał wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

W większości sytuacji o odszkodowanie występujemy do ubezpieczyciela sprawcy, jeśli jednak nie jesteśmy w stanie go określić, to wcale nie oznacza, że sprawa jest stracona. By pomagać poszkodowanym w takich sytuacjach, powstał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Do UFG zwracamy się także, gdy winowajca nie miał wykupionej polisy OC.

Ile czasu na ubieganie się o odszkodowanie?

Trudno oczekiwać, że osoba poszkodowana w wypadku natychmiast przystąpi do kontaktu z ubezpieczycielem sprawcy. Nie jest to konieczne – by wystąpić o świadczenie, mamy aż 3 lata. Inaczej sprawa wygląda, gdy sprawca wypadku został uznany w wyniku postępowania sądowego za winnego przestępstwa – wtedy na zgłoszenie się po zadośćuczynienie mamy aż 20 lat.

Pomoc kancelarii w dochodzeniu rekompensaty

Odpowiadamy na wątpliwości i wyjaśniamy, kiedy dana osoba może ubiegać się o przyznanie jej odszkodowania po wypadku drogowym. Wskazujemy, jakie dokumenty przygotować oraz do kogo się zwrócić – możemy również przejąć te zadania, wypełnić stosowne wnioski i przekazać je do ubezpieczyciela bądź do UFG. Wstępna weryfikacja sprawy nie jest obciążona kosztami.

Bezpłatnie zweryfikujemy Twoją sprawę. Skontaktuj się z nami pod nr Infolinii 801 100 101 lub wypełniając poniższy formularz:


Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kancelarię Pireus Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.