Informacja Administratora Danych Osobowych dla Klientów Kancelarii PIREUS Sp. z o.o:

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria PIREUS Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Wybickiego 4, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim pod nr KRS 0000366579, NIP 742 222 79 65, zwana dalej Administratorem.

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z Państwa Opiekunem z Działu Obsługi Klienta i/lub wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: it@pireus.net  lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a). niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b). niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
c). badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d). ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
e). oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Polega ono tym, że możemy w oparciu o przekazane nam przez Państwa informacje ocenić, dokonać analizy Państwa sprawy i dostosować sposób poprowadzenia jej oraz dostosować najlepszego prawnika celem świadczenia dla Państwa usług na jak najwyższym poziomie. Podejmowanie tak decyzji jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu:
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Okres przechowywania danych:
a). w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
b). dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

6. Udostępnianie danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, informatycy, radcowie prawni, adwokaci, psycholodzy, lekarze orzecznicy, likwidatorzy szkód, rzeczoznawcy majątkowi i analitycy finansowi.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
a). Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;
b). przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

8. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
a). prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b). prawo do przenoszenia danych;
c). prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d). prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
e). prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
f). prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
a). świadczenia usług na podstawie zawartych umów i/lub zleceń / zamówień;
b). przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

 

Z poważaniem,

Administrator Danych Osobowych
Kancelaria PIREUS Sp. z o.o.