Regulamin usług elektronicznych

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię PIREUS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dział I: Postanowienia ogólne:

1. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

a) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 );
b) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 101, poz. 926 );
c) Prawo telekomunikacyjne – Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 roku ( Dz. U. Nr 73, poza 852 );
d) Usługi świadczone drogę elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
e) Kancelaria PIREUS Sp. z o.o. – oznacza to Spółkę ‘Kancelarię PIREUS’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim;
f) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Kancelarii PIREUS Sp. z o.o., który jest stroną umowy o świadczenie usług z Kancelarią PIREUS Sp. z o.o. będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Kancelarię PIREUS Sp. z o.o. usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowych.

4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn internetowych w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu witryny internetowej lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

Dział II: rodzaj świadczonych usług:

1. Niniejszy regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną :

a) Informatory wysyłane przez Kancelarię PIREUS Sp. z o.o. poprzez moduł mailingowy dostępnych dla wszystkich użytkowników sieci internetowej.
b) Inne usługi świadczone przez Kancelarię PIREUS Sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów.

Dział III: warunki świadczenia usług (przetwarzanie danych osobowych):

1. Kancelaria PIREUS Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona przez Kancelarię PIREUS Sp. z o.o. i przyjęta przez Usługobiorcę.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Kancelarii PIREUS Sp. z o.o. następujących treści:

a) Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Kancelarii PIREUS Sp. z o.o. lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi powszechnie przepisami prawnymi;

4. Kancelaria PIREUS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Kancelarii PIREUS Sp. z o.o., mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Usługobiorcom korzystanie z usług.

5. Przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych i następuje wyłącznie po wyrażeniu przez usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie poprzez kliknięcie odpowiedniego okna w formularzu zapytań i rejestracji.

6. Zgoda usługobiorcy na przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystywanie udzielona jest dla wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych na rzecz Kancelarię PIREUS Sp. z o.o.

7. Administratorem danych osobowych usługobiorcy jest Kancelaria PIREUS Sp. z o.o.

8. Administrator gromadzi dane osobowe z należytą starannością i odpowiednio chroni przed dostępem do nich osób niepowołanych.

9. Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

a) Wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia;
b) Uzyskania na piśmie w terminie 30 dni , w powszechnie zrozumiałej formie, treści danych osobowych oraz następujących informacji: – daty pierwszego wprowadzenia danych usługobiorcy; – źródła pochodzenia danych usługobiorcy; – w jaki sposób dane są udostępniane oraz jakim uprawnionym podmiotom; – kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione uprawnionym podmiotom. 10. Realizacja powyższych praw następuje poprzez wysłanie do administratora za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@pireus.net stosownego żądania wraz z podaniem imienia nazwiska usługobiorcy.

Dział IV: warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów:

1. Kancelaria PIREUS Sp. z o.o. jest zobowiązana do otrzymania zgody na wysłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo–handlowym na podany adres elektroniczny usługobiorcy.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w witrynie internetowej, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Kancelaria PIREUS Sp. z o.o. zobowiązuje się do nie wysyłania do usługobiorcy treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze marketingowo–handlowym, bądź zmodyfikować swoje zamówienie poprzez wysłanie za pomocą poczty elektronicznej stosownego zapytania.

5. Rezygnacja, o które mowa powyżej, jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.

Dział V: Odpowiedzialność:

1. Kancelaria PIREUS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Kancelarii PIREUS Sp. z o.o.

2. Kancelaria PIREUS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu usługobiorcy do usług wynikający z błędnej rejestracji usługobiorcy.

Dział VI: Reklamacje: 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@pireus.net podając oznaczenie Usługobiorcy oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Kancelaria PIREUS Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, które nie zawierają danych wymienionych w pkt.2.

Dział VII: Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.